samedi 14 juillet 2012

قصيدة ايسوسين

*
* * *
*

اِيسُـوسِيـنْ
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
السّْلاَمْ نْ رَبِّي اِيعْزَّانْ أَيْسُوسِيْنْ
أَيْتْ سُوسْ كُولًّوكْنْ مَانْزَاكُنِينْ
أزَاغَارْ دُودْرَارْ أُولاَ تَاﯕﻴﻮﻴﻦْ
أوْنَهْدُو أَفُوسْ نَلْغُنْبَازْ اِيفُولْكِينْ
دْ وَاضُو نْ اِيجْدِّﻴﯕنْ دْ تِيغْمِيوِينْ
دُوزُوزْوُو نْ اِيلّلْ دْ تَاطَّاﯕﻴﻮﻴﻦْ
دُورَارْنْ ن تزُوكِّي دْ اِيسْكِيجِّينْ
دْ تُوفَاوْتْ نْ صْبَاحْ دْ تِينْقِّيضِينْ
نْ ﺗﺍﯕﻮﺖْ اِيبَرّْدْنْ دُوَامَانْ ضَرْنِينْ
دْ ﺍﻴﯕﻴﺍﻦْ اِيسَافّْنْ دْ تِيضُورِيوِينْ
دْ اِﻴﯕرَﺍﻦْ ليخْ سُونْفُوسْنْ تُورِينْ
يَارِيكُنْ رَبِّي سْ اِيدْرَارْنْ دَرْنِينْ
رُورْنَاوْنْ اِﻴﯕﻴﯕﻦْ دْ تِيمْجِيوْشِينْ
تْسْبِيدّْمْ اِيضُورَانْ تْبَرَّمْ تَادّْوَارِينْ
تْضُوفْمْ أَيْدَا خْ ﺍﻴﯕﻱ تِيوْرِيرِينْ
ﺍﻴﯕﻴدﺍر مَّنْعَانْ ﯕﺍﻦْ ﺗﻴﻤﯕرﻴﻮﻴﻦْ
اِيحْوَاشْنْ لَهْضَرْتْ ﯕﺍﻦْ تِيمْيُوِرينْ
أمْزْرُويْ نْسُوسْ اِيلاَّ خْ ﺗﻴﺗﯕﺍر
مَا تْزِّْريمْ نْ تَاسَّاسْتْ خْ تَاسُوتِينْ
مَا تْزِّْريمْ نْ لاَهْوَالْ دْ تِيمْزْلاَيِنِينْ
مَا تْزْرَامْ خِيزْمَازْ دْ تِيمَّاِريوينْ
مَا تْزِّْريمْ وُّوسَّانْ نْ تِيسُودَّاسِينْ
مَا تْزْرَامْ دَارْ لْعْدُو نْ ﺍﺴﻤﻠﻦ
مَا فَلاَّوْنْ سْكَرْنْ نْ تِيمُوكِْريسِينْ
مَا تْصَرّْفْ تْمَاِزيرْتْ نْ تِينَرْزَايِينْ
مَا يْلاَّنْ فْ تِيقْبِيلِينْ نْ تِيفْرَاسِينْ
مَا دْفْكَانْ اِيكَـالْنْ نُّونْ نْ تِينْيَافِينْ
مَا دْسْكَرْنْ سُوسْ دْ تِيوُّوِريِوينْ
مَا دّْفَلْنْ ِويلّلي زِْرينِينْ نْ تِينَافُوتِينْ
مَا دَاوْنْ اِيفكَا ربِّي نلوقرْ دْ أسْكينْ
مَا فَلاََّوْنْ اَرَانْ اِيمَـارَانْ نْ تَـالاَّسِينْ
مَادْ اَرَانْ اِينَازُورْنْ نْ ﺗﻴرِيِوينْ
مَاد ْسْنُوبّْشْنْ اِيمَاسَّانْ نْ تِيزْرَاِوينْ
مَا فَلاََّوْنْ نَّانْ الرّْوَايْسْ خْ تِيغْمِيرِينْ
مَا دْفَلْنْ تِيمْزْﯕﺍدِيوينْ نْ تِيمَاسَّانِينْ
أيْتْ سُوسْ رَانْ غَاسَّا تِيزْدَايِينْ
دْ أدْسَّمْغُورْنْ كُولُّو تِيغَاوْسِيِوينْ
زْرَاتْ مَا يْلاَّنْ نْ تِيمْسْمُونِينْ
مَا دْسْكَرْنْ خْ اِيسَايْسْنْ تِيلالِينْ
أورْمَنْتْ كراﯕﺍت ْ نْ ْتِيرْمِيتِينْ
اَوْسَنْتْ اِي ﻜﻴﯕﺍﻦْ نْ تِيزُورَاِوينْ
سَلّيخْ تْلُولْ تَاسُوتْ نْ اِيدْمْسَانِينْ
زَايْدْنْ اِيسْبَّابْنْ اُولاَ تِيمْسْغُونِينْ
اِيوْسَنْتْ سْ النّيْتْ اِيدْبُو تَازُّولِينْ
تْنْ اِينَاوُّورْنْ دْ تِيمْغْرَاضِينْ
أيْتْ سُوسْ اُورْتَحْتَاجَّامْ تِينْمَّالِينْ
زُّوﯕﺍﺯْنْ اِيرْﯕﺍزْنْ بْلاَ تِيمَلْمَادِينْ
السّْلاَمْ نْ رَبِّي اِيعْزَّانْ أَيْسُوسِيْنْ
أُودْرَارْ دُوزَاغَارْ أُولاَ تَاﯕﻴﻮﻴﻦْ
--==*==--
نظم : محمد زلماضي المزالي
--==*==--
شرح المفردات
===================
الأمازيغية       //       العربيـة
===================
أَيْسُوسِيْنْ        =       أهل سوس
مَانْزَاكُنِينْ        =       كيف حالكم
تَاﺴﯕﻴﻮﻴﻦ        =       الجهات
اِيفُولْكِينْ         =       الجميل
تِيغْمِيوِينْ        =       الألوان
تَاطَّاﻨﯕﻴﻮﻴﻦْ     =       الأمواج
ايلل              =       البحر
اِيسْكِيجِّينْ        =       الزقزقات
أورارن          =       التغاريد
تِينْقِّيضِينْ        =       القطرات
امَانْ ضَرْنِينْ    =       الندى
تِيضُورِيوِينْ     =       مساقط المياه
تُورِينْ           =       الرئتين
اِيدْرَارْنْ دَرْنِينْ =       الأطلسين
ياريكن          =       يقيكم
تِيمْجِيوْشِينْ      =       الزوابع
رورناون        =       تدفع عنكم
اِﻴﯕﻴﯕﻦ          =       الرعد
تَادّْوَارِينْ         =       البيوت
تْسْبِيدّْمْ           =       أقمتم
تْبَرَّمْ              =       أحطتم
تِيوْرِيرِينْ        =       التلال
أيدا               =       الممتلكات
ﺗﻴﻤﯕرﻴﻮﻴﻦْ      =       المعجزات
منعان            =       منيعة
تِيمْيُوِرينْ        =       العادات
ﺗﻴﺗﯕﺍرﻴﻦ         =       الوثائق
تَاسُوتِينْ         =       الأجيال
تِيمْزْلاَيِنِينْ       =       الاختلافات
تِيمَّاِريوينْ       =       الصعوبات
تِيسُودَّاسِينْ      =       الامتحانات
ﺍﻴﺴﻤﻴﯕﻴﻠﻦ       =       التهديدات
تِيمُوكِْريسِينْ     =       المشاكل
تِينَرْزَايِينْ       =       المتناقضات
تِيفْرَاسِينْ        =       الصفات
تِينْيَافِينْ         =       الفوائد
تِيوُّوِريِوينْ      =       الأعمال
تِينَافُوتِينْ        =       المصالح
أسْكينْ            =       الشأن
تَـالاَّسِينْ         =       الروايات
ﺗﻴﯕﻮرِيِوينْ      =       الكلمات
تِيزْرَاِوينْ        =       الدراسات
سنوبشن         =       بحثوا
تِيغْمِيرِينْ        =       الأغاني
تِيمَاسَّانِينْ        =       العلوم
تِيزْدَايِينْ         =       العلاقات
تِيغَاوْسِيِوينْ     =       الشؤون
تِيمْسْمُونِينْ      =       الجمعيات
تِيلالِينْ           =       الأنشطة
اِيسَايْسْنْ         =       الميادين
ْتِيرْمِيتِينْ         =       التجارب
تِيزُورَاِوينْ      =       الصناعة
اِيدْمْسَانِينْ        =       لاقتصاديون
تِيمْسْغُونِينْ      =       المشتريات
اِيسْبَّابْنْ          =       التجار
تَازُّولِينْ          =       الحِرَف
اِينَاوُّورْنْ        =       العمال
تِيمْغْرَاضِينْ     =       الأجيرات
تِينْمَّالِينْ          =       التوجيهات
تِيمَلْمَادِينْ        =       التعليمات
زّوﯕﺍﺯْنْ         =       لازالوا
=====================
*
* * * 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire